Bảng xếp hạng FIFA

  Cập nhật: 20/07/2023

  Hạng

  Đội bóng

  Tổng điểm

  Điểm trước đó

  Hệ số

  Vị trí

  1

  Argentina

  Argentina

  1843.7

  1843.7

  0.0

  2

  France

  France

  1843.5

  1843.5

  0.0

  3

  Brazil

  Brazil

  1828.2

  1828.2

  0.0

  4

  England

  England

  1797.3

  1797.3

  0.0

  5

  Belgium

  Belgium

  1788.5

  1788.5

  0.0

  6

  Croatia

  Croatia

  1742.5

  1742.5

  0.0

  7

  Netherlands

  Netherlands

  1731.2

  1731.2

  0.0

  8

  Italy

  Italy

  1726.5

  1726.5

  0.0

  9

  Portugal

  Portugal

  1718.2

  1718.2

  0.0

  10

  Spain

  Spain

  1703.4

  1703.4

  0.0

  11

  USA

  USA

  1674.4

  1673.3

  1.1

  12

  Mexico

  Mexico

  1665.5

  1639.1

  26.4

  13

  Switzerland

  Switzerland

  1661.1

  1661.1

  0.0

  14

  Morocco

  Morocco

  1655.5

  1655.5

  0.0

  15

  Germany

  Germany

  1636.3

  1636.3

  0.0

  16

  Uruguay

  Uruguay

  1633.1

  1633.1

  0.0

  17

  Colombia

  Colombia

  1624.9

  1624.9

  0.0

  18

  Senegal

  Senegal

  1612.6

  1612.6

  0.0

  19

  Denmark

  Denmark

  1597.3

  1597.3

  0.0

  20

  Japan

  Japan

  1595.9

  1595.9

  0.0

  21

  Peru

  Peru

  1561.1

  1561.1

  0.0

  22

  IR Iran

  IR Iran

  1556.5

  1556.5

  0.0

  23

  Sweden

  Sweden

  1547.1

  1547.1

  0.0

  24

  Ukraine

  Ukraine

  1541.2

  1541.2

  0.0

  25

  Serbia

  Serbia

  1539.0

  1539.0

  0.0

  26

  Poland

  Poland

  1536.9

  1536.9

  0.0

  27

  Australia

  Australia

  1530.4

  1530.4

  0.0

  28

  Korea Republic

  Korea Republic

  1529.3

  1529.3

  0.0

  29

  Austria

  Austria

  1528.0

  1528.0

  0.0

  30

  Scotland

  Scotland

  1520.2

  1520.2

  0.0

  31

  Tunisia

  Tunisia

  1516.6

  1516.6

  0.0

  32

  Chile

  Chile

  1511.3

  1511.3

  0.0

  33

  Algeria

  Algeria

  1511.2

  1511.2

  0.0

  34

  Egypt

  Egypt

  1509.8

  1509.8

  0.0

  35

  Wales

  Wales

  1506.0

  1506.0

  0.0

  36

  Hungary

  Hungary

  1504.5

  1504.5

  0.0

  37

  Czechia

  Czechia

  1503.6

  1503.6

  0.0

  38

  Russia

  Russia

  1495.5

  1495.5

  0.0

  39

  Nigeria

  Nigeria

  1486.4

  1486.4

  0.0

  40

  Ecuador

  Ecuador

  1486.4

  1486.4

  0.0

  41

  Türkiye

  Türkiye

  1484.4

  1484.4

  0.0

  42

  Cameroon

  Cameroon

  1470.9

  1470.9

  0.0

  43

  Canada

  Canada

  1458.5

  1454.1

  4.4

  44

  Norway

  Norway

  1458.4

  1458.4

  0.0

  45

  Panama

  Panama

  1453.9

  1399.2

  54.7

  46

  Costa Rica

  Costa Rica

  1453.5

  1478.3

  -24.8

  47

  Slovakia

  Slovakia

  1447.0

  1447.0

  0.0

  48

  Romania

  Romania

  1443.9

  1443.9

  0.0

  49

  Paraguay

  Paraguay

  1442.6

  1442.6

  0.0

  50

  Greece

  Greece

  1441.0

  1441.0

  0.0